زیبایی و فلسفه هنر در گفتگو (۲): ارسطو


منیره پنج تنى

750,000 ریال

“در این کتاب با طرح پرسشها و پاسخهایی به مقایسۀ آرای افلاطون و ارسطو پرداخته شدهاست. این پرسشها در دوازده بخش با عناوینیچون کلیات، تراژدی، شعر، هنر، میمسیس، زیبا و زیبایی، الهام، موسیقی،سخنوری، هنرمند و مخاطب اثر هنری، نقد ادبی و نقد هنری، و هنرهای نمایشی طبقه بندی شده اند. برخی از این بخشها نیزخود به چند فصل دیگر تقسیم می شوند. در بخشتراژدی به کلیات تراژدی، کاتارسیس، دگرگونی و تعریف، هوبریس و هامارتیا پرداخته می شود.
بخش شعر فصولی چون کلیات شعر، دربارۀ کتاب بوطیقا، بوطیقا و فیلسوفان مسلمان، وزن شعر و انواع شعر، مقایسۀ شعر با دیگر هنرها و پوئسیس وپراکسیس را شامل می شود. بخش هنر در برگیرندۀ فصلهای کلیات مبحث هنر، معرفت صناعی، فن و صنعت، هنر و تفنن و لذت، اثر هنری و هنرهای زیباست و در نهایت بخش سخنوری شامل کلیات سخنوری و کتاب ریطوریقا می شود. در این راستا از همراهی پژوهشگران و استادانی كه در كارهای پژوهشی یا آموزشی خود مدت زمانی به تأمل در آثار ارسطو پرداخته اند بهره گرفته شده است؛ استادانی همچون دكتر سعید بینای مطلق، دكتر محمدرضا بهشتی، دكتر فتح الله مجتبایی، دكتر محمدضیمران، دكتر شمس الملوك مصطفوی و دکتر امیرنصری.”

شناسه محصول: 350 دسته:

مشخصات کلی

وزن 290 g
شابك

نویسنده

قطع

نوع جلد

تعداد صفحات

وزن

نوبت چاپ

سال چاپ

شمارگان

زبان

ناشر