آثار در دست اقدام

ردیف عنوان مؤلف مترجم توضیحات
۱ مرقع گلشن موجود در کاخ گلستان ـــــــ آمادة چاپ/ جذب اسپانسر
۲ فلسفه هنر

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

چان هاسپرس مجید پروانه‌پور آمادة چاپ
۳ عیار بیست؛ هنر زرگری شهر یزد محمدحسین صالحی ـــــــ طراحی جلد/ آمادة چاپ
۴ دیباچه‌نویسی بر مرقع؛ تاریخ‌نگاری هنر در ایران قرن دهم/شانزدهم دیوید ج. راکسبرو حنیف رحیمی‌پردنجانی آمادة چاپ
۵ تدوین برنامه راهبردی مکانهای سوم در محدودة مرکزی شهر تهران مریم فراش‌خیابانی ـــــــ آمادة چاپ
۶ رسانههای عامه پسند و فرهنگ شهرت در ایران عبدالله بیچرانلو ـــــــ آمادة چاپ
۷ تجدد و نوگرایی در هنر صفوی (مشترک با پژوهشکده) یعقوب آژند ـــــــ آمادة چاپ
۸ ربط تغییرات موسیقی قطب‌نایی درویش عثمان دده مولوی سیدمحمدتقی حسینی طراحی جلد
۹ سیاست‌گذاری در مطالعات طراحی بابک امرایی ـــــــ طراحی جلد
۱۰ مناره‌ها جاناتان بلوم مهدی طاهری استخراج نمایه
۱۱ مرقع نی‌نامه جامی محل نگهداری موزة ملک ـــــــ سفارش مقدمه
۱۲ مرقع نقاشی و خوشنویسی بخارا محل نگهداری موزة ملک ـــــــ سفارش مقدمه
۱۳ اربابان تاریکی در مصر باستان شهریار بحرانی  

ـــــــ

اصلاحات برای صدور مجوز
۱۴ سلوک عکاسی سیدحسین صافی ـــــــ صفحه‌آرایی
۱۵ خط استاد حبیب رمضانپور استاد حبیب رمضانپور ـــــــ صفحه‌آرایی
۱۶ مسطور میثم سلطانی ـــــــ عقد قرارداد
۱۷ کاشی هفت رنگ، هنر ماندگار علی تعبدی ـــــــ عقد قرارداد با سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان
۱۸ تاریخچة مسجد ملک کرمان، نماد دینداری و خداجویی مردم کرمان سیدمحمدعلی گلابزاده ـــــــ صفحه‌آرایی
۱۹ سرودهای ملی کشورهای جهان پویان آزاده ـــــــ صفحه‌آرایی
۲۰ فلسفة زیبایی‌شناسی اسوالد هنفلینگ بابک محقق بازبینی
۲۱ تذکره مجمعالخواص صادقی بیک افشار عبدالرسول خیام پور ویرایش
۲۲ زیباییشناسی در تفکر اسلامی؛ از شبه جزیره عربستان پیش از اسلام تا اندلس خوزه میگل پوئرتا ویلچز حمیدرضا بسحاق ویرایش
۲۳ زیباییشناسی آلمانی؛ مفاهیم بنیادین از باوگارتن تا آدرنو ویراستاران: ج.د. مینینگر ـ جیسون مایکل پک مشیت علایی حروفچینی
۲۴ هنر و ابژههایش ریچارد ولهایم مریم خدادادی ویرایش
۲۵ زیباییشناسی

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

راجر اسکروتن و تامس مانرو مجید پروانه‌پور صفحه‌آرایی
۲۶ نظریه‌پردازی اقتباس کامیلا الیوت نازنین اردوبازارچی ویرایش
۲۷ جندق کهن مریم حیدری ـــــــ صفحه‌آرایی
۲۸ زیر ساخت سبز راهبردی برای تطبیق با تغییرات اقلیمی رضا رامیار ـــــــ صفحه‌آرایی
۲۹ طراحی- نقاشی

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

هریبرت هوتر – پیتر اوون نسرین طباطبایی صفحه‌آرایی
۳۰ مجسمه و مجسمهسازی

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

لئونارد راجرز ـ رمون بلوک کیانوش تقی‌زاده‌انصاری ترجمه
۳۱ کمدی، حماسی و تراژدی

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

سایروس هوی ، آتسو هیکو یوشیدا ، لپوناردو کنورسی رامین کریمیان ترجمه
۳۲ مدرنیسم و پست مدرنیسم

(از مداخل کتاب دانشنامۀ بریتانیکا)

سونال کولا ـ چارلز آلتیری علیرضا اسماعیل‌زاده برزی ترجمه
۳۳ پانورامای ایران از انزلی تا روسیه آدل آدامووا و گالینا پرینتسیوا پاکتچی ترجمه
۳۴ استادان نسخ ایرانی حمیدرضا قلیچ‌خانی ـــــــ بازبینی مؤلف
۳۵ آموزش هنر سرویراستار: لورا برسلر محمود مهرمحمدی ترجمه
۳۶ درک انیمیشن پل ولز فاطمه حسینی‌شکیب ترجمه
۳۷ مروارید و مرواریددوزی  سوسن بیانی ـــــــ بازنگری بوسیلة مؤلف
۳۸ دانشنامة زیباییشناسی یونان و روم ویراستاران: پی‌یر دتره – پنه لوپه مورای جمعی از مترجمان پیگیری برای مترجم
۳۹ دانشنامه زیباییشناسی (با ویراست جدید) افزودن۳۰مقاله و تغییرات کلی بریس گات و مك آیورلوپس جمعی از مترجمان پیگیری برای مترجم
۴۰ زیبایی و اسلام؛ زیباییشناسی در هنر و معماری اسلامی والری گونزالس حمیدرضا بسحاق در دست ترجمه
۴۱ ترجمة مجموعه مقالاتی دربارة مسجد پیامبر (ص) گروه مؤلفان به کوشش:

سیدامیر کوشه‌ای

ـــــــ
۴۲ تاریخ‌نویسی در فیلم ویلیام گاین ـــــــ ـــــــ
۴۳ مجموعه مقالات شهر سوخته سیدمنصور سیدسجادی ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۴۴ قرآن به خط شاه محمود نیشابوری (نسخة استانبول) ـــــــ ـــــــ ـــــــ
۴۵ مجموعه مقالات همایش فرش، سنت، هنر معاونت پژوهشی و هنری ـــــــ در مرحلة صفحه‌آرایی
۴۶ شهرهای تاریخی: حوزه شرقی تمدن ایران زمین سید محمد جعفر یاحقی ـــــــ بازبینی نهایی معاونت پژوهشی و هنری
۴۷ مجموعه مقالات فرش معاونت پژوهشی و هنری ـــــــ ـــــــ

آثار تجديد چاپي در دست اقدام

۵ درآمدی بر فلسفة هنر نوئل کارول صالح طباطبایی
۶ مکتب نگارگری هرات یعقوب آژند ـــــــ
۷ رضا عباسی اصلاحگر سرکش یعقوب آژند ـــــــ
۸ فلسفة هنر در عشقشناسی ملاصدرا سیدمهدی امامی‌جمعه ـــــــ
۹ دائوی نقاشی مای مای سه امیر مازیار
۱۰ سبکشناسی خوشنویسی قاجار علیرضا هاشمی‌نژاد ـــــــ
۱۱ خوشنویسی اسلامی شیلا بلر ولی‌الله کاووسی
۱۲